КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Ҳисобот

Њисоботи
Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии
ба номи Мирсаид Миршакар
барои семоњаи аввали  соли 2019-ум

            

           Муќаддима

2. Китобхонаи давлатии бачагонаи Љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар тарѓиби китобу китобхона, Љалби наврасон ба китоб, баргузории чорабинињои фарњангї, ташкили суњбату вохўрї ва конфронсњо дар ташкили намоишњои китобї сањми арзанда гузоштанд. Њамчунин кормандони китобхона тибќи наќшаи  Вазорати  фарњанги Љумњурии Точикистон ва сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Точикистон муњтарам  Эмомалї Рањмон, ќарору ќонунњои Њукумати Љумњурии Точик­истон, амал намуда, кўшиш ба харЉ дода истодаанд, ки тавассути бар­гузории чорабинињои зикргардида дар тањкими пешбурди Љомеа ва боло бурдани сатњи маънавии насли наврас, Љалб намудани таваЉЉуњи таш­килот­њои худидоракунии мањаллї, ањли Љомеа бо проб­лемањои хизмат­расонии китобхонањои бачагонаю  мактабї ва  фаъолияти соњаи китобу китоб­дорї то сатњу дараЉаи муайяни имкон­пазир кўшиш ба харЉ  додаанд.

 

2.1. Раёсати китобхона ба ин масъалањо ањамияти аввалиндараља додааст:

1.Омода намудани наќшаи чорабинињои китобхона бахшида ба  љашнњои фархунда.

2.Тарѓиби таљрибаи пешќадами китобдории китобхонањои бачагонаю мактабии љумњурї  тавассути  семинарњо.

3.Мувофиќ намудани фаъолияти китобхона ба шароити талаботи иќтисоди бозорї (вориди китоб, баргузории чорабинињо, љалби хонандагон).

4.Тарѓиби фаъолияти  кории Китобхона тавассути воситањои ахбори умум ва нашрияњои чопию  электронї.

                5.Мукаммал гардонидани фењристи электронї.

          6.Баланд бардоштани савияи дониши кормандон.

          7.Љалб намудани хонандагони нав ва кор  бо хонандагони  ќарздор.

8. Баргузории  њашари умумї дар њудуди китобхона.

3.Баргузории чорабинињои фарњангї бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо:

Кормандони Китобхона бањри дар сатњи баланд гузаронидани чорабинињои фарњангї бахшида ба санањои муњими таърихї, наќшаи кории китобхона ва пешнињодњои Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон диќќати махсус дода, ба ин восита дар тарбияи маънавии насли наврас дар баланд бардоштани завќи бадеии онњо њиссаи сазовор гузошта, тибќи наќшаи тарњрезишуда дар ташкили намоишњои китобї, хулосаи библиографї, суњбат, муаррифии китоб, мањфилњои адабї ва ѓайрањо масъулият нишон доданд, ки онро  мушаххас баён менамоем:

3.1 Дар семоњаи аввали соли равон кормандони китобхона шаклњои гуногуни чорабинињои оммавї баргузор намуданд, ки шумораи онњо 148 ададро ташкил медињад. Аз љумла:

 - намоиши китобии доимї                                                          25

- намоиши китобњо                                                                         43                      

- суњбат                                                                                              21

- хониши ифоданок                                                                         8

- сањнача бо истифодаи бозичањои мулоим                             3

-семинари љумњуриявї бо китобдорон                                      1                                   

- хулосаи библиографї                                                                 11            

- вохўрии адибону олимон бо хонандагон                              6

- мањфили шеърхонї                                                                      4

- мањфили адабї                                                                              9

- намоиши видеофилм                                                                    2

- муаррифии китоб                                                                          1

- кори амалї                                                                                     4

- саёњат ба китобхона                                                                     7

- лавња                                                                                                3

 

 

3.2.Намоишњои китобї ва хулосаи библиографї:

Намоишњои китобии ташкил намудаи кормандони китобхона тањти унвонњои «Паём-муждаи фардои дурахшон»,«Фархундапай», «Бињишти бебањої, Тољикистон»,«Силсилаи  мактаб  сарчашмаи  матлаб», «Барои  шумо хурдтаракон», «Весёлые чтение в детской библиотеки», «Аз он фахрем, ки шоирњо ба мисли Миршакар дорем», «Аз хандаи кўдакон љањон механдад»,«Аз фестивал то фестивал», «Ќањрамонони  халќи  тољик», «Ќањрамонони Тољикистон», «Об - сарчашмаи њаёт», «Сайёњї- муаррифгари тамаддуни диёр», «Адибони дўстдоштаи шумо бачањо», «Китобњои тозанашр», «Дар мењмонии соњибљашн», «Роѓун- кохи нури Тољикистон», «Барои Шумо волидайни азиз», «Табиат- нерўи инсоният», «Китобчањои нахустини ман», «Мероси ниёгони мо», «Њунар - сарчашмаи саодатмандї», «Адибони љањон барои кўдакон», «Библиотека мировой литературы», «Њамсуњбати ширинзабон», «Маърифатомўз» (бахшида ба 55-солагии зодрўзи шоира Субњия Зоњидова), «Китоб оинаи фазлу камол», «Сухангустар» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Ѓаффор Мирзо), «Њомию вассофи Ватан» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Абдуљаббор Ќањњорї), «Сарроф» (бахшида ба 65- солагии зодрўзи адиб Муњаммадалии Аљамї), «Равшангари дунёи атфол» (бахшида ба 70-солагии зодрўзи адиб Мањбуба Неъматзода), «Китоб- дўсти беѓараз» (бахшида ба Рўзи байналмилалии таќдими китоб), «Агар умр вафо мекард…» (бахшида ба ёдбуди шоир Ѓоиб Сафарзода), «Сипари боэътимод» (бахшида ба Рўзи Артиши  миллї), «Бањоро, аз рухат манзар гирифтам», «Осмони пурљилоям модарам» (бахшида ба Рўзи модарон), «Эй тозаљањони дил, Наврўз љањонї шуд» (бахшида ба љашни Наврўзи байналмилалї), «Тараннум мекунад њар дам Ватанро» (бахшида ба 65 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Муњаммад Ѓойиб), «Фарњанг василаи муњими дўстии халќњо» (бахшида ба Рўзи фарњанг), «Об сафобахши зиндагии башарият» (бахшида ба Рўзи љањонии об),  «Рафту аз вай монд назми безавол» (бахшида ба 70-  солагии зодрўзи шоира Норинисо), ки дар давоми  се моњи аввали сол манзури китобдўстон гардид, дар  шинохти китобњои љолибу хонданї  ва адибони писандидаву мањбубашон  сањми арзанда гузошт.

3.3.Намоиши матбуоти даврї:

Кормандони китобхона дар мавзуъњои «Матбуот- нерўи тавонои љомеа» ва «Минбари халќ» (бахшида ба Рўзи матбуоти тољик) намоиши васеи матбуоти даврї ташкил намуданд.

3.4.Суњбатњо:

Дар мавзуъњои «Сухангустар» (бахшида ба 90-сола­гии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Ѓаффор Мирзо), «Њомию вассофи Ватан», «Аз сўхтор њазар», «Сарроф» (бахшида ба 65- солагии зодрўзи адиб Муњаммадалии Аљамї), «Махзани ганљи муќаддас» (бахшида ба 45-солагии таъсисёбии КДБЉ ба номи Мирсаид Миршакар), «Рафт аз дидаву дар дил љояш» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи нависанда Тољинисо Султонї), «Љашни Сада љашни чиллаи хуршед» (бахшида ба иди Сада), «Ситораи сањна» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи сароянда, Њунарпешаи халќии ИЉШС Њанифа Мавлонова), «Равшангари дунёи атфол» (бахшида ба 70-солагии зодрўзи адиб Мањбуба Неъматзода), «Сипари боэътимод» (бахшида ба Рўзи Артиши  миллї), «Бањоро, аз рухат манзар гирифтам», «Ахтари тобони адаб» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи Нависандаи халќии Тољикистон Шодон Њаниф), «Эй тозаљањони дил, Наврўз љањонї шуд» (бахшида ба љашни Наврўзи байналмилалї), «Фарњанг василаи муњими дўстии халќњо» (бахшида ба Рўзи фарњанг), «Об сафобахши зиндагии башарият» (бахшида ба Рўзи љањонии об), «Бонуи китобдор» (бахшида ба 105- солагии зодрўзи китобдори хизматнишондодаи ЉШС Тољикистон, яке аз поягузорони библиографияи миллии тољик Саодат Икромї), «Фарњангсолор» (бахшида ба 115- солагии зодрўзи драматург, Ходими шоистаи Тољикистон Муњиддин Аминзода), «Орифи бузург» (бахшида ба 260-солагии зодрўзи шоири классики тољик Шамсиддин Шоњин) бо хонандагони фаъоли китобхона суњбат баргузор гардид.

3.5.Вохўрињо:

Дар семоњаи аввал кормандони китобхона бо иштироки адибону олимон ва хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумї як зумра чорабинињои судманд аз ќабили вохўрињои хонандагон  бо адибон  Абдулњамиди Самад, Љўра Њошимї, Латофат Кенљаева, Азизи Азиз, Мирзо Шукурзода, Сорбон, Муњаббати Юсуф, Љамолиддин Саидзода,Шањрия Ањтамзода, Алї Бобољон, Насим Раљаб, Сафияи Носир, Муродалї Собир, Назокат Олимзода, Садриддин Њасанзода,Сафар Аюбзодаи Мањзун  фарзандони шоири зиндаёд Ѓоиб Сафарзода ва дигарон дар сатњи баланди фарњангї ташкил ва  гузаронида шуд.

                Дар Китобхона рўзи 29-уми январи соли равон бахшида ба љашни Сада  бо иштироки ањли илму адаб тањти унвони «Љашни Сада љашни чиллаи хуршед»  мањфили адабї  баргузор гардид.    

                Рўзи 19- уми феврал мањфили ёдбуди шоир Ѓоиб Сафарзода тањти унвони «Агар умр вафо мекард…» бо иштироки адибон, наздикону пайвандони шоир ва хонандагони муассисањои таълимї баргузор гардид.

Рўзи 21- уми феврал бахшида ба Рўзи Артиши миллї зери унвони «Сипари боэътимод» бо иштироки хонандагони Гимназияи № 1 барои хонандагони болаёќат, хонандагони МТМУ №6 ва адибон мањфили адабї шуда гузашт.

                Рўзи 5- уми март бахшида ба Рўзи модарон мањфили адабї тањти унвони «Осмони пурљилоям модарам» баргузор гардид, ки басо хотирмон буд.

                Рўзи 20- уми март бахшида ба Рўзи фарњанг ва љашни байналмилалии Наврўз кормандони китобхона дар њамкорї бо тарбиятгирандагони Филармонияи давлатии бачагонаи Тољикистон мањфили адабї тањти унвони «Наврўз расиду шоду хуррам гаштем» доир гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва як гуруњ адибон иштирок намуда, аз ќироати шеърњо ва раќсу суруди хубу љолиб як љањон маънї бардоштанд.

Иштирокчиёни фаъол бо туњфањо ва «Ифтихорнома»-и Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявї ба номи Мирсаид Миршакар ќадрдонї  карда шуданд.

Инчунин, кормандони китобхона бо хонандагон барои бедор намудани завќи китобхонї ва њавасмандгардонии онњо ба китобхона чорабинињои зеринро баргузор намуданд:

3.6.Хониши баланд:

Аз  китоби «Афсонањои халќи тољик»,  аз китоби Латофат Кенљаева «Садранга пуфак бањри Юсуфак» ва аз китоби  «Офтобак ва момохолак» бо иштироки хонадагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва боѓча-кўдакистонњо хониши баланд ва хониши ифоданок гузаронида шуд.
Бахшида ба мавзўи  «Фестивал- тарѓибгари китоб» ва «Фестивал - кашшофи падидањо» ба хонандагони фаъоли китобхона  видеофилм намоиш дода шуд.

3.7.Сањнача бо истифодаи бозичањо:

«Паррандагон дўстони мо».

3.8. Кори амалї:

«Ту китобљон, зиќ нашав», «Китобакам бемор шуд».

3.9. Саёњат ба китобхона:

«Баѓистони маърифат», «Бењтар зи китобхона љое набувад…», «Хазина пур аз афсона».

Кормандони шуъбаи хизматрасонї мувофиќи наќшаи кории Китобхона фаъолият намуда, барои баргузории  чорабинињои зикршуда   кўшиш ба харљ доданд. Яке аз вазифаи муњимтарини шуъба  баланд бардоштани сатњи донишу маънавиёт  ва малакаи кўдакону наврасон  мебошад.

4. Иштироки кормандони муассиса  дар дигар чорабинињо:

 15-уми марти соли 2019 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар остонаи љашни фархундаи Наврўзи байналмилалї муаррифии китоби тозанашри «Донишномаи фарњанги мардуми тољик»  (љилди 3), ки аз тарафи Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тољик чоп шудааст, баргузор гардид. Дар ин чорабинї кормандони китобхона иштирок намуданд.

5.Фаъолияти шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию библиографї:

Кормандони шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию библиографї мувофиќи наќшаи корї фаъолият намуда, оиди  мавзўњои гуногунмазмун бо хонандагон суњбатњо оростанд.

Кормандони шуъба ба 870 нафар хонанда хизмати маълумотдињию- библиографї расонидаанд ва бо њамкории шуъбањои дигари китобхона шаклњои гуногуни чорабинї,  гўшаи методї ва ѓайраро омода намуда, дар тањлилу љобаљогузории фонди шуъба сањмгузор мебошанд.

Дар  семоњаи аввали   соли 2019-ум фонди шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию  библиографї  тањлил ва аз нав љо ба љогузорї  шуд.

Кормандони шуъба бахшида ба мавзўњои «Сањифаи Президент, Ќарорњои њукумат», «Давлат ва њуќуќ», «Сайёњї- муаррифгари тамаддуни диёр», «Роѓун- кохи нури Тољикистон», «Накњати гулњо расонад боди Истиќлол», «Забон њар миллатеро посбон аст», «Зан њусни замин, њусни само, њусни замон аст»,  «Китоб роњкушои роњи маќсуд», «Тољикистон бахти ман, фархунда тољу тахти ман», «Артиши миллї- сипари боэътимоди Ватан»,«Парчам нишони сарфарозињои мардум», «Сарќонун санади сарнавиштсоз», «Минбари  муќаддаси гуфтугў», «Об њасту ободонї», «Ѓолибон бањри Ватан љангидаанд»,«Фестивал тарѓибгари китоб», «Баччањову кўчањо», «Сухан дониста гў то дўстро душман нагардонї», «Љавонон ворисони арзандаи халќу Ватан», «Табиат хонаи мо»,  «Туризм», «Тољикистон- кишвари сайёњї», «Њунар давлати поянда», «Муаттар шуд љањон аз бўйи Наврўз», «Одоб калиди дониш», «Фарњанг симои миллат», «Душанбе- маркази илму фарњанг», «Варзиш ќосиди сулњу дўстї»,  «Оё медонед?»,  «Адибони шакаргуфтор», «Тани сињат ними давлат», «Љашну маросимњои мардумї»,«Осорхона-мероси гаронбањо»,«Хештаншиносї», «Кањрамонони халќи тољик», «Зиёиён- пойдевори тиллоии миллат»,  «Муаллим чашми дилро боз созад», «Нашъамандї- доѓи љомеа»,  «Оилаи солим- љомеаи солим», «Мусиќї  ифодагари сулњ», «Технологияи муосир», «Китобхонаи миллї- махзани хирад», «Вањдати миллї-бузургтарин пояи рушду шукуфої» ва ѓайрањо картатекањо  созмон дода,  пешкаши хонандагон намуданд. Дар тањияи дастурњои илмї-методї, ташкилу гузаронидани чорабинињои мухталифи оммавї бахшида ба чорабинињои љашнї назаррас аст.

          Дар тањия ва нашри дастурњои илмї-методї низ кормандони шуъба корњои назаррасро ба анљом расониданд. Дар се моњаи аввал барнома ва Роњнамо ба Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» дастури маълумотдињї-библиографї тањти унвони «Кашшофи падидањои» (дастури таълимї-методї барои донишљўён ва созмондињандагони Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон») ба табъ расониданд.

6. Шуъбаи  илмї-методї расонидани ёрии амалию методї ба дигар муассисањо:

Кормандони шуъба бањри густариши робитањои китобхона бо муассисањои таълимию фарњангии кишвар, тарѓибу ташвиќи  китобу китобхона  корњои  зиёдеро ба анљом расониданд. Китобхонаро бо адабиёти ниёзи хониш такмил дода,  дар натиља теъдоди хонандагон  зиёд гардид. Дар  фароњамоварї, њифзу нигоњдорї ва тарѓиби китобњои электронї тањиягардида сањмгузоранд. Барои бедор намудани њисси китобдўстдорї ва китобхонии  кўдакону наврасон  кўшиш ба харљ медињанд.

Кормандони шуъба ба китобхонањои марказии шањр,  китобхонањои шањру ноњияњои Турсунзода, Роѓун,  Вањдат, Њисор, Лахш, Шањринав, Тољикобод, Сангвор, Рашт, Нуробод, Рўдакї, Файзобод, Варзоб, литсею гимназияњо ва муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе  ёрии  амалї-методї  расониданд.

           7.Фаъолияти хољагидорї дар Китобхона:

Бо маќсади иљрои Ќарори Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами Эмомалї аз 06.02.2017, тањти №52 «Дар бораи эълон намудани 150 рўзи ободонию созандагї, нињолшинонию кабудизоркунї» тањти унвони «Хуррамгардонии Душанбешањр-рисолати сокинони пойтахт!» ва љињати омодагї ва сазовор пешвоз гирифтани  идњои дар пешистода,бо ташаббуси Роњбарияти Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  њар њафта шанбегињо  гузаронида шуда истодаанд.

Дар њудуди Китобхона чунин корњо анљом дода шуд:

- сањни њавлї гулкорї карда шуд;
- бехи њамаи дарахтони дар њавлии Китобхона буда  нарм  ва сафед карда шуд;
  - њавлї ва дару тирезањои Китобхона  тоза карда  шуд;
- рафњои китобии  Китобхона ба тартиб дароварда шуд;
- китобњои тармимталаб тармим карда шуданд;
-тамоми молу амвол ва воситањои асосии китобхона ба рўйхат гирифта шудаанд.

7.1. Вазъияти бинои муассиса , таљњизот ва ѓ.:

Китобхона бо технологияи муосир муљањњаз буда, дорои 29-дона компютер, ноутбук 3-дона, 13-дона принтер, 3-дона сканер, 2-дона ксерекс, 4-дона телевизор, 1-дона видеомагнитофон, 1-дона антенаи пароболї, 1-дона  маркази мусиќї (музыкальный центр), 1-дона ДВД, 1-дона проектор, 1-дона камераи раќамї, 1- дона дастгоњи суратгирї  ва 1-дона таљњизоти баландгўяк, 8-камераи мушоњидавии фаъол мебошад.

7.2. Хариди  таљњизот, технология, китоб ва ѓайра:

Дар се моњи аввали соли 2019 ба фонди китобхона 95 нусха китоб  ба маблаѓи 1392 сомонї, ки аз тарафи адибону шањрвандон тўњфа  шуда буд, ворид карда шуд.

8.Њамкорї бо ташкилоту муассисањои давлатї ва ташкилотњои байналмилалї:

Китобхона дар ин муддат бо «Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон», «Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон», «Иттифоќи нависандагони Тољикистон», «Китобхонаи миллии Тољикистон», «Китобхонаи давлатии патентию- техникї», «Китобхонаи марказии шањрї ба номи Абулќосим Лоњутї», «Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилоот»,«Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода», «Филармонияи давлатии бачагонаи Тољикистон», Ширкати «Вавилон-Т»,  нашриёти «Адиб»,нашриёти «Маориф»,нашриёти «Истеъдод», «Корхонаи давлатии таъминот ва савдои китоб», маѓозаи «Дунёи китоб», идораи рўзномањои «Зангўла»,  «Анбоз», «Боѓи дониш», «Навнињол», «Парвин», «Љавонони Тољикистон», «Бањори Аљам», «Адабиёт ва санъат»,  «Омўзгор», «Паёми Душанбе» маљаллањои «Чашма», «Истиќбол», ТЉБ «Истиќбол», «Офтобак», «Рангинкамон»  њамкорї намуд.

9.Љалби воситањои ѓайрибуљавї дар муассиса:

Китобхона  дар соли љорї бо ягон ташкилоти ѓайрибуљавї  њамкорї накардааст.

10.Маълумот дар бораи иљроиши наќшањои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи М.Миршакар:

Чорабинињои ба наќша гирифтаи Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар барои  се моњи аввали соли равон  иљро гардид.

11. Маълумот дар бораи иљрои обуна ва матуботи даврї:

Раёсати Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар љињати иљрои супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 июли соли 2018, тањти № 26/ 10-93 ва фармоиши Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30.08.2018, тањти № 1- 04/2382 барои соли 2019  ба маблаѓи 4182 сомонї тавассути «Почтаи тољик» ва ба маблаѓи 738 сомонї тавассути идораи нашрияњо ба матбуоти даврї обуна шуд, ки маблаѓи умумии он 4920 сомониро ташкил медињад.

12.Маълумот дар бораи иљрои   корњои  иловагї:

Рўзњои 18- 29 январи соли равон  кормандони китобхона ба як гуруњ китобдорони шањру ноњияњои тобеи марказ, ки аз тарафи Муассисаи давлатии «Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф» равона шуда буданд, вобаста ба соњаи фаъолияти китобдорї дарси амалию назариявї гузарониданд. Дар рафти дарс маълум гардид, ки баъзе аз китобдорон дар љо ба љогузории фонд, дар тартиби картотека ва фењрист, дар њуљљатнигорї ба камбудињо роњ медињанд. Барои ислоњи ин камбудињо аз тарафи кормандони китобхона маслињатњои муфид дода шуд.

   13.Хулоса ва пешнињод:

                1. Таъмири пурраи бинои Китобхона ва ороиши толорњо  мувофиќи табаќабандии  синну соли хонандагон.

                2. Таъмин намудани Китобхона бо таљњизотњо (мизу курсї, љевон, рафњои китобмонї ва ѓайра) вобаста ба талаботи замон.

                3. Гузоштани  таблои тарѓиботии электронї дар сањни Китобхона бо маќсади љалби хонандагон ба китобу китобхона.

4. Бо мутахассисони љавон таъмин намудани китобхона аз њисоби хатмкунандагони Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо  Турсунзода ва Коллељи  љумњуриявии фарњанги  ба номи П. Бўйдоќов.

5. Ороиши сањни Китобхона ва сохтани майдончаи фароѓатї-истироњатї.

6. Барои гузаронидани чорабинињои сайёр харидорї намудани  наќлиёт.

14. Маълумотнома оиди нишондињандањои асосии Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар (дар се моњи соли 2019)

 

Номгўй

Фонди умумї

Воридот

Шумораи хонандагон

Омаду рафти хонандагон

1

КДБЉ ба номи

Мирсаид Миршакар

109453

95

6953

4580

 

 

 

 

 

 

 

Љамъ:

109453

95

6953

4580

 

Фароњамоварии захираи китобхона:

         а) Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати забони нашр.

         1. тољикї                                          52    

         2. русї                                               41

         3.узбекї                                              1

         4.форсї                                               1

         5. англисї                                          -

                Њамагї:                                      95

                       

        б)Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати соња.

                1. Адабиёти сиёсї  (опл)               15

          2. Табиат ва тиб                                    2

                3. Техника ва  х/халќ                     -

          4. Санъат ва варзиш                             6 

          5. Адабиёти бадеї                                35

          6. Адабиётшиноси ва ѓайра             37

                      Њамагї:                                      95

               

                  Фароњамоварии захираи китобхона аз соли 1974 то  се моњи аввали соли  2019:

 

  1. 1)Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати забони нашр.  
    Тољикї                   23071      Узбекї           630
      Русї                        83369      Форсї            474
      Хориљї                  612

Њамагї:           108156

2) Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати соња.

         Адабиёти сиёсї                   9854         Табиат ва тиб        4406

         Техника                               1975           Кишоварзї            480

         Санъат ва варзиш              4111          Адабиёти бадеї    75907

         Адабиётшиносї ва ѓ.         11423

                  Њамагї:                 108156

 

Нишондињандаи асосии шуъбаи хизматрасонї дар  се моњи соли 2019

Таснифи хонандагон

Хонанда

Ташрифоварї

Дињиши китоб

Хонандагони  синни

томактабї ва синфи 1

1951

 

 

Синфи 2-4

1411

 

 

Синфи 5-6

920

 

 

Синфи 7-11

1984

 

 

Роњбарони хониш

687

Умумї

6953

4580

4511

 

Дар се моњи аввали соли 2019  кормандони китобхона дар њудуди китобхона ба 6953 нафар хонанда хизмат расонидаанд, ки онњо ба китобхона 4580 маротиба ташриф оварданд ва ба онњо 4511  нусха китоб дода шуд.

Њоло захираи китобии китобхонаро 108156 нусха китоб, аз ин  107913  нусха китобњои чопї, 131 нусха бо 107 номгўй китобњои таълимї дар шакли электронї ва 112 нусха бо 110  номгўй китобњои гўё фаро гирифтааст.

Тамоми захираи  китобии  китобхона дар маљмўи фењристу картатекањо сабт шудааст. Имрўз зиёда аз 900 нусха  китоб дар шакли электронї нусхабардорї карда шудааст.

 

15.Маълумот дар бораи кормандони 
Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи
Мирсаид Миршакар

 

 

Унвони муассиса

Шумораи кормандон

Аз љумла бо маълумоти

 

Умумї

Љавонони то синни 25-сола

Олї

Олии касбї

Миёнаи махсуси касбї

Миёнаи махсуси ѓайри касбї

Миёна

1

КДБЉ ба номи М.Мир-шакар

27

-

11

7

3

2

4

 

 

                  

     Раиси КДБЉ

 ба номи М.Миршакар                                                Њ.Сафаров

 

 

 

 

 

 

Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz