КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Чорабиниҳо

 

  

Наќшаи

фаъолияти Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар соли 2024

 

ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ КИТОБХОНА ДАР СОЛИ 2024

 

       Кормандони Муассисаи давлатии «Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар» китобро азизтарин ва муқаддастарин ганљинаи фарњанги миллӣ, кушояндаи ҳама гирењу муаммоњо, анису њамдами ќалбњо ва бахшандаи фарҳангу маърифат мањсуб дониста, дар баланд бардоштани фарҳангу маърифат ва маънавиёти кӯдакону наврасон, дар боло бурдани њисси масъулиятшиносї, баланд бардоштани фарҳангу дониш, фањмишу идрок, худшиносию мењанпарастии насли наврас ва тарѓиби ҳама гуна дастовардњои Ваҳдату Истиќлолияти миллї, арзишњои фарњангии кишвар, мероси баландѓояю гаронбањои адабию илмии ниёконамон сањми босазо мегузоранд.

Дар тарѓибу ташвиќи Ќонун, Ќарор, дастуру супоришњо ва Амрҳои Роҳбари муаззами кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, дар хизматрасонии китобї ва дар ташкилу баргузории чорабинињои фарњангию тарбиявї эътибори аввалиндараља дода, иљрои чунин корњоро дар мадди аввал мегузоранд:

1. Тањия намудани тавсияњои методию дастурҳои библиографї бањри бењбуд бахшидан ба фаъолияти минбаъдаи китобхонаҳои бачагонаи љумҳурї.

2. Тибќи наќша ба роњ мондани такмил ва пуррагардонии махзани китобии китобхона.

3. Зиёд намудани хонандагон аз њисоби хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва литсею гимназияњо, донишљуёни донишкадаву донишгоҳҳои таълимии кишвар ва роњбарони хониш.

4. Тарѓиби махзани китобии китобхона, истифода­барии самараноки дастгоњи маълумотдињию библиографї тавассути баргузории чорабинињои фарҳангї.

5. Такмил ва бозомўзии дониши касбии кормандони муассиса.

6. Њамоњангсозии фаъолияти китобхона бо таълимгоњњои олию миёнаи кишвар.

7. Обуна шудан ба матбуоти даврї.

8. Санљиш ва тањлили махзани китобии китобхона.

9. Барои пуррагардонии махзани китобии китобхона ба роњ мондани њамкорї бо Корхонаи воњиди давлатии таъминот ва савдои «Китоб» ва дигар Муассисањои нашриявии љумњурї ва кишварњои ИДМ.

10. Хориљ намудани китобњои фарсудаву мазмунан кўњнашуда аз махзани ки­то­бии китобхона.

11. Омода ва таҳия намудани дастурњои библиографию љо­рии соњавї ва тарљеї (ретроспективї) барои хонандагони китобхонањо.

12. Таъсиси бахшњои китобдињї дар назди муассисањои тарбиявии бачагона ва муассисањои беруназмактабї (кўдакистонњо, истироњатгоњњои тобистона, мактаб-интернат ва муассисањои дигар).

13. Расонидани ёрии амалї-методї бањри созмондињии хизматрасонии китобї, бењтар намудани сифату самарабахши фаъолияти кории кормандони китобхонањои бачагонаи љумњурї.

14. Њамоњангсозии робита бо муассисањои иттилоотї, таълимию фароѓатї, эљодию илмї, ташкилотњои байналмилалї ва бо ёрии онњо баргузор намудани вохӯрию чорабинињо.

15. Бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо доир намудани вохӯрию чорабинӣ ва нишастҳои гуногуни фарҳангї.

16. Мувофиќ намудани фаъолияти кории кормандони китобхона ба шароиту талаботи иќтисоди бозорї, дастраси адабиётҳо, маълумотномањо ва дастурњои библиографї ба забони тољикї, дарёфти захирањои иловагии молиявї.

17. Љалб намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба китобхона, бо маќсади баланд бардоштани ташаккули љањонбинї, такомули маънавї ва талабот нисбат ба иттилоот.

18. Такмили дастгоњи маълумотдињї библиографии китобхона.

19. Гузаронидани семинар-тренингњо бо китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

20. Баланд бардоштани савияи дониши касбии кормандони китобхона тавассути техника ва технологияи китобдорї (компютер, барномаи Ирбис, фењристи электронї).

21. Тањияи фењристи электронї.

22. Ворид намудани маводњои нав ба сайти китобхона.

23. Таъмину дастрас намудани иштирокчиёни Озмуни љумњуриявии «Фурўѓи субњи доної китоб аст» бо адабиётњои дархостшуда.

24. Баргузор намудани Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».

25. Иштирок ва њамкорї намудан дар баргузории Озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине нест бењтар аз китоб».

26. Иштирок дар Намоишгоњи байналмилалии «Китоби Душанбе».

27. Тарѓиби китобхона тавассути васоити ахбори омма ва вараќањои иттилоотї.

28. Рунамоии китобњои тозанашр ва падидањои нави фарњангї.

 

ШУЪБАИ ПУРРАКУНЇ ВА КОРКАРДИ АДАБИЁТ

               

          Аз љумлаи шуъбаи муњими китобхона буда, њадафи он барои таъмин намудани истифодабарандагон ба дарёфти ѓизои маънавї мебошад. Вазифаи ҳар корманди ин шуъба интихоб ва коркарди китобҳои воридгашта мебошад.

Дар ин самт вобаста ба шароити мављуда, алалхусус вазъи молиявии китобхона, ёрию кўмаки Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо муассисањои таълимї, иттилоотї, таълимию фароѓатї, эљодию илмї ва ташкилотњои байналмилалї чунин корњо ба наќша гирифта шудаанд:

1.Сари ваќт дастрас ва харидорӣ намудани адабиёти тозанашр аз нашриётҳои давлатї ва ғайридавлатї.

2.Дарёфт намудани китобњои бачагонае, ки солњои пеш ба забони тољикї нашр шудаанд ва ҳамзамон дар шакли электронї ба сайти китобхона ворид намудан.

3.Баррасии адабиёти тозанашри ба китобхона воридшаванда, коркард ва љобаљогузории он дар махзани китобхона.

4.Тањриру ворид сохтани баргањои нав ба фењрист ва коркарди картотекањои китобхона.

                5.Таъсис додани абонементи байникитобхонавї бо дигар китобхонањои љумњурї.

6.Тоза кардани махзани китобхона аз адабиёти кўњнашуда ва тањияи аснод оид ба онњо.

7. Идомаи кор дар фонди депозитарї.

8. Идомаи тањияи   фењристи электронї.

9. Расондани ёрии методї ба китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

 

 

 

 

Нишондињандањои асосї барои соли 2024

                                                                                  

     Номгўй                            

Наќшаи с. 2023      

Иљроиш дар с. 2023

Наќшаи с. 2024

Захираи китоб

     115201

116857

116907

Миќдори воридот дар давоми сол

   1900

1924

1974

Миќдори китобњои хориљ

     -

-

   -

Шумораи хонандагон

       8800

8823

   8843

Дињиши китоб

       22200

22300

   22350

Миќдори омаду рафти хонандагон

       20900

20950

   21030

Мутолиаи миёна

       2,52

2,52

   2,52

Гардиши китоб

       0,19

0,19

   0,19

Таъмини китоб ба хонандагон

       13,09

13,2

   13,2

Нуќтањои китобдињї

       4

4

   4

                                                                        

               

ШУЪБАИ ХИЗМАТРАСОНЇ

 

Яке аз воситаи муњими бањрабардорї аз китобхона хониш аст. Танзими оќилонаи хониш, роњнамоии он ба манфиати шањрвандон ва љомеа хело зарур аст. Вазифаи шуъба љалби њарчї бештари хонандагон ба китобхона аст. Бо ин маќсад кормандони шуъбаи хизматрасонї пеш аз ҳама иљрои корњои зеринро ҳатмӣ мешуморанд:

1. Баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».

2.Ҳамкорї намудан дар баргузории Озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине нест бењтар аз китоб».

3. Иштирок дар Намоишгоњи байналмилалии «Китоби Душанбе».

                4. Робита бо муассисањои иттилоотї, таълимию фароѓатї, эљодию илмї, ташкилотњои байналмилалї ва дар њамкорї бо онњо баргузор намудани чорабинињо.

                5.Љалб намудани хонандагон ба китобхона.

                6.Ташкил намудани намоишњои китобї дар истироњатгоњњои тобистона ва муассисањои таълимї.

                7. Айёми таътили тобистона дар истироњатгоњњои беруназшањрї таъсис додани «Китобхонаи сайёр».

                8.Вохўрї бо истироњаткунандагони истироњатгоњњои беруназшањрї ва майдончањои солимгардонии назди муассисаҳои таълимї.

9.Бо назардошти барномањои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёна кўмак расонидан ба мактаббачагон, омўзгорон ва дигар роњбарони хониш.

         10. Љоннок намудани хадамоти китобдорї дар байни хонандагони синни томактабї. Њарчї бештар љалб намудани тарбиятгирандагони   кўдакистонњои шањри Душанбе ба китобхона ва расонидани ёрии амалї- методї ба ин муассисањо.

         11. Бењтар намудани самтњои асосии фаъолияти китобхона барои дар рўњияи созандагї, худшиносиву ифтихори миллї, вањдату ягонагї, арљ гузоштан ба ҳамагуна муќаддасоти Ватан, эњтиром гузоштан ба расму ойин ва суннатҳои милливу умумибашарї дар тарбияи насли наврас.

         12.Кор бо хонандагони ќарздор.

         13.Дар њамкорї бо китобдорони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо доир намудани чорабинињои гуногуни оммавию фарҳангї.

14.Таќсими рўйхати тавсиявии «Китобњои нав» ба муассисањои таълимї.

         15.Ташкили саёњатњои мактаббачагони пойтахт ба китобхона.

        

 

Ч О Р А Б И Н И Њ О И   Ф А Р Њ А Н Г Ї

 

Номгўи чорабинињо

Шакли чорабинињо

Макон

Таърихи рўз

Шахси масъул

1.

«Китобњои тозанашр»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

2.

«Тољикистонам, ватанам, гулчаманам»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Мирзоева Л.

3.

«Пешвои миллат- ифтихори миллат»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Н.

4.

«Паём- сарчашмаи илњому эљод»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Отамшоева Г.

5.

«Фурўѓи субњи доної китоб аст»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Нозимова М.

6.

«Тољикон»- оинаи таърихи миллат»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Соњибназарова С.

7.

«Илм- фурўѓи маърифат»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Толибов Ф.

8.

«Саноатикунонї- омили пешрафти мамлакат»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Бобоева С.

9.

«Книга в центре внимания»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Каримова Б.

10.

«Барои шумо хурдтаракон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Бобоева Х.

11.

«Весёлые чтение в детской библиотеки»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Ш.

12.

«Аз хандаи кўдакон љањон механдад»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ашурова Г.

13.

«Аз фестивал то фестивал»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Тошева Ш.

14.

«Дирўзу имрўзи дурахшон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

раёсат

15.

«Библиотека мировой литературы»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

раёсат

16.

«Коррупсия - омили хавфноки љомеа»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ѓаюрова Н.

17.

Солњои 2020- 2040 «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Пираева Х.

18.

«Силсилаи мактаб сарчашмаи матлаб»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Муродова Д.

19.

«В мире книг»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ёрмањмадова Њ.

20.

«Зиндагї аз об мегирад самар»

Дањсолаи байналимилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Раљабова Љ.

21.

«Симои бузургон- симои миллат»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

22.

«Мир техники для детей»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Мирзоева Л.

23.

«Оила-шањсутуни тарбия»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Н.

24.

«Ќањрамонони Тољикистон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Отамшоева Г.

25.

«Ёдгори љовидони ман забони модарї»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Нозимова М.

26.

«Танзим- баракати зиндагї»

Лавња

КДБЉ

Доимї

Соњибназарова С.

27.

«Адибони дўстдоштаи шумо бачањо»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Толибов Ф.

28.

«Матбуот- нерўи тавонои љомеа»

Намоиши матбуоти тозанашр

КДБЉ

Доимї

Бобоева С.

29.

«Сайёњї- муаррифгари тамаддуни диёр»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Каримова Б.

30.

«Игра и дети»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Бобоева Х.

31.

«Њунар шуњратафзои инсонњост»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Ш.

32.

«За страницами твоего учебника»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ашурова Г.

33.

«Книга для друга»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Тошева Ш.

34.

«Љомеа алайњи нашъамандї»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Сатторова А.

35.

«Аз он фахрем, ки шоирњо ба мисли Миршакар дорем»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

36.

«Њифзи пиряхњо- њифзи ояндаи башарият»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ѓаюрова Н.

37.

«Афсонаи об» аз китоби Азизи Азиз

Хониши баланд

КДБЉ

 

Пираева Х.

38.

«Маърифатомўз» (бахшида ба 60-солагии зодрўзи шоира Субњия Зоњидова)

Намоиши китобї

КДБЉ

02.01.

Муродова Д.

39.

«Сухангустар» (бахшида ба 95-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Ѓаффор Мирзо)

Намоиши китобї

КДБЉ

03.01.

Ёрмањмадова Њ.

40.

« Вассофи Ватан» (бахшида ба 100- солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Абдуљаббор Ќањњорї)

Намоиши китобї

КДБЉ

04.01.

Раљабова Љ.

41.

Фаъолияти Китобхона дар соли 2023

Тасдиќи наќшаи кории китобхона барои соли 2024

КДБЉ

09.01.

Раёсати китобхона

42.

«Агар ногањ занад оташ забона»

Суњбат

КДБЉ

11.01.

Азизова Г.

43.

«Ман гунањкорам»

Суњбат аз китоби Љалол Икромї, аз силсилаи «Ахтарони адаб»

КДБЉ

16.01.

Мирзоева Л.

44.

«Сарроф» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи адиб Муњаммадалии Аљамї)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

17.01.

Ањмадова Н.

45.

«Бўстони маърифат»

Саёњати хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе

 

19.01.

Отамшоева Г.

46.

«Махзани ганљи муќаддас» (бахшида ба 50-солагии таъсисёбии КДБЉ ба номи Мирсаид Миршакар)»

Конфронси илмї- назариявї

КДБЉ

22.01.

Раёсати китобхона

47.

«Љашни њуљастаи ниёгон» (бахшида ба иди Сада)

Намоиши китобї

КДБЉ

23.01.

Нозимова М.

48.

«Тараннумгари дунёи беолоиш» (бахшида ба 75- солагии зодрўзи нависанда Тољинисо Султонї)

Суњбат

КДБЉ

24.01.

Соњибназарова С.

49.

«Қиссаи гови алои момои Шарифамоҳ» ва «Сафеддара»

Муаррифии китобҳои тозанашри адиб Муродалӣ Собир

КДБЉ

26.01.

Толибов Ф.

50.

«Нобиғаи сањнаи ҳунар» (бахшида ба 100- солагии зодрўзи сароянда, Њунарпешаи халќии ИЉШС Њанифа Мавлонова)

Суњбат

КДБЉ

30.01.

Бобоева С.

51.

«Офтобаки хандонрў» аз китоби Убайд Раљаб

Хониши баланд

КДБЉ

02.02.

Каримова Б.

52.

«Равшангари дунёи атфол» (бахшида ба 75-солагии зодрўзи адиб Мањбуба Неъматзода)

Намоиши китобї

КДБЉ

06.02.

Бобоева Х.

53.

«Афсонањои дилнишин»

Бозї бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

08.02.

Ањмадова Ш.

54.

«Кони ганљу маърифат»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе ба китобхона

КДБЉ

13.02.

Ашурова Г.

55.

«Китоб- дўсти беѓараз» (бахшида ба Рўзи байналмилалии таќдими китоб)

Намоиши васеи китобї

КДБЉ

14.02.

Тошева Ш.

56.

«Мунавварфикр» (бахшида ба ёдбуди шоир Ѓоиб Сафарзода)

Мањфили адабї

КДБЉ

16.02.

Раёсат

57.

«Фестивал - кашшофи падидањо»

Намоиши видеофилм аз Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасон»

КДБЉ

20.02.

Раёсат

58.

«Сипари боэътимод» (бахшида ба Рўзи Артиши миллї)

Намоиши китобї

КДБЉ

21.02.

Ѓаюрова Н.

59.

«Ќоидањои њаракат дар роњ»

Вохўрии кормандони БДА бо хонандагон

КДБЉ

23.02.

Раёсати китобхона

60.

«Пайафкандам аз назм кохе баланд…»

Мањфили «Шоњномахонї»

КДБЉ

27.02.

Пираева Х.

61.

«Китоб равшангари дилњо» (бахшида ба баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»

Семинари љумњуриявї

КДБЉ

28-29.02.

Раёсати китобхона

62.

«Бањоро, аз рухат манзар гирифтам»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

29.02.

Муродова Д.

63.

«Чилкокул» аз китоби Гулчењра Сулаймонї

Хониши баланд

КДБЉ

05.03.

Ёрмањмадова Њ.

64.

«Осмони пурљилоям модарам» (бахшида ба Рўзи модарон)

Намоиши китобї

КДБЉ

07.03.

Раљабова Љ.

65.

«Ахтари тобони адаб» (бахшида ба 85 - солагии зодрўзи Нависандаи халќии Тољикистон Шодон Њаниф)

Суњбат

КДБЉ

08.03.

Азизова Г.

66.

«Оинаи мусаффои сухан» (бахшида ба Рўзи матбуоти тољик)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

11.03.

Мирзоева Л.

67.

«Наврўз мерасад боз» (бахшида ба љашни Наврўзи байналмилалї)

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

13.03.

Ањмадова Н.

68.

«Тараннум мекунам њар дам Ватанро» (бахшида ба70-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Муњаммад Ѓойиб)

Мањфили адабї

КДБЉ

15.03.

Отамшоева Г.

69.

«Фарњанг василаи муњими дўстии халќњо» (бахшида ба Рўзи фарњанг)

Суњбат

КДБЉ

18. 03.

Нозимова М.

70.

«Об- сафобахши зиндагии башарият» (бахшида ба Рўзи љањонии об)

Намоиши китобї

КДБЉ

29.03.

Соњибназарова С.

71.

«Пиряхњо- сарчашмаи оби тоза »(бахшида ба Рўзи умумиљањонии пиряхњо)

Намоиши китобї

КДБЉ

20.03.

Толибов Ф.

72.

«Бонуи китобдор» (бахшида ба 110 - солагии зодрўзи китобдори хизмат-нишондодаи ЉШС Тољикистон, яке аз поягузорони библиографияи миллии тољик Саодат Икромї)

Суњбат

КДБЉ

21.03.

Бобоева С.

73.

«Фарњангсолор» (бахшида ба 120- солагии зодрўзи драматург, Ходими шоистаи Тољикистон Муњиддин Аминзода)

Суњбат

КДБЉ

22.03.

Каримова Б.

74.

«Рафту аз вай монд назми безавол» (бахшида ба 75-   солагии зодрўзи шоира Норинисо)

Намоиши китобї

КДБЉ

25.03.

Бобоева Х.

75.

«Забони миллат- њастии миллат»

Суњбат аз китоби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон

КДБЉ

26.03.

Ањмадова Ш.

76.

«Китобакам бемор шуд»

Кори амалї

КДБЉ

27.03.

Ашурова Г.

77.

«Орифи бузург» (бахшида ба 265 - солагии зодрўзи шоири классики тољик Шамсиддин Шоњин)

Суњбат

КДБЉ

28.03.

Тошева Ш.

78.

«Маленький Мук» аз силсилаи «Мир сказок»

Хониши баланд

КДБЉ

29.03.

раёсат

79.

«Аниси кунљи танњої китоб аст» бахшида ба     оѓози Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»

Намоиши васеи китобї, вохўрї

 

КДБЉ

02.04.

Раёсати китобхона

80.

«Махзани донишу хирад»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе ба китобхона

КДБЉ

03.04.

раёсат

81.

«Дилбастаи дунёи атфол» (бахшида ба 110 - солагии зодрўзи адиб Болтаќул Диёрї)»

Суњбат

КДБЉ

04.04.

Ѓаюрова Н.

82.

«Буд набуд, будгор буд»

Сањнача бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

05.04.

Пираева Х.

83.

«Коинот - асрори бешумор» (бахшида ба Рўзи кайњонавардон)

Намоиши китобї

КДБЉ

09.04.

Муродова Д.

84.

«Њазорон шеър андар синааш рафт» (бахшида ба 125 - солагии зодрўзи шоир Пайрав Сулаймонї)

Намоиши китобї

КДБЉ

11.04.

Ёрмањмадова Њ.

85.

«Тољикон- оинаи таърихи миллат»

Суњбат аз китоби «Тољикон»-и Бобољон Ѓафуров

КДБЉ

12.04.

Раљабова Љ.

86.

«Вассофи њаёти рангин» (бахшида ба 110- солагии зодрўзи адиб ва драматург, Нависандаи халќии Тољикистон Фотењ Ниёзї)

Намоиши китобї,

хулосаи библиографї

КДБЉ

15.04.

Азизова Г.

87.

«Душанбе- боѓшањри дилкушої» (бахшида ба Рўзи пойтахт)

Намоиши китобї

КДБЉ

18.04.

Мирзоева Л.

88.

«Замин сайёраи нозанин» (бахшида ба Рўзи байналмилалии Замин)

Суњбат

КДБЉ

19.04.

Ањмадова Н.

89.

«Мавлоно ва тамаддуни инсонї»

 

Суњбат аз рўи китоби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон

КДБЉ

22.04.

Отамшоева Г.

90.

«Тољикистон- сарзамини ёдгорињои бостонї» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи ёдгорињои таърихї, меъморї ва фарњангї)

Намоиши китобї

КДБЉ

23.04.

Нозимова М.

91.

«Чиро бояд хонд?»

Бо истифода аз китобњои гўё

КДБЉ

25.04

Соњибназарова С.

92.

«Шањпараки занбўрон» аз китоби Муњаммадюсуфи Шодї

Хониши баланд

КДБЉ

26.04.

Толибов Ф.

93.

«Мењнат шараф аст» (бахшида ба Рўзи якдилии мењнаткашон)

Суњбат

КДБЉ

30.04.

Бобоева С.

94.

«Суханпардоз» (бахшида ба 100 - солагии зодрўзи адиб Болта Ортиќов )»

Суњбат

КДБЉ

01.05.

Каримова Б.

95.

«Мањбубе, ањли диле, поксириште» (бахшида ба зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Мирсаид Миршакар)

Мањфили адабї

КДБЉ

02.05.

Бобоева Х.

96.

«Минбари хабарњои навин» (бахшида ба Рўзи радио)

Суњбат

КДБЉ

03.05.

Ањмадова Ш.

97.

«Бастакори бењамто» (бахшида ба 110 - солагии зодрўзи оњангсоз, Њунарпешаи халќии Тољикистон Зиёдулло Шањидї)

Суњбат

КДБЉ

06.05.

Ашурова Г.

98.

«Родмардони Ватан» (бахшида ба Иди Ѓалаба)

Намоиши китобї

КДБЉ

07.05.

Тошева Ш.

99.

«Тољикон- оинаи таърихи миллат»

Суњбат аз рўи китоби «Тољикон»-и Бобољон Ѓафуров

КДБЉ

09.05.

раёсат

100.

«Шашмаќом -мусиќии нодири мардуми тољик» (бахшида ба Рўзи шашмаќом)

Намоиши китобї

КДБЉ

10.05.

Ашурова Г.

101.

«Гулшани маърифат»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе ба китобхона

КДБЉ

14.05.

Ѓаюрова Н.

102.

«Оила- шоњсутуни тарбия» (бахшида ба Рўзи байналмилалии оила)

Намоиши китобї

КДБЉ

15.05.

Пираева Х.

103.

«Талќингари дўстї» (бахшида ба 90 - солагии зодрўзи шоир Ўлмас Љамол)

Суњбат

КДБЉ

16.05.

Муродова Д.

104.

«Љавонї, бол бикшо!» (бахшида ба Рўзи љавонон)

Намоиши китобї

КДБЉ

17.05.

Ёрмањмадова Њ.

105.

«Муаррифгари мероси ниёгон» (бахшида ба рўзи осорхонањо)

Суњбат

КДБЉ

21.05.

Раљабова Љ.

106.

«Сарњади мо оњанин» (бахшида ба Рўзи ќўшунњои сарњадї)

Суњбат

КДБЉ

23.05.

Азизова Г.

107.

«Њунар сармояи безаволи миллат»

Вохўрии кормандони соњањои гуногун бо хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёна

КДБЉ

28.05.

Раёсати китобхона

108.

«Аз сўхтор њазар»

Суњбат

КДБЉ

29.05.

Мирзоева Л.

109.

«Кўдакон дунёи моанд» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон)

Рўзи дарњои кушод

КДБЉ

31.05.

Ањмадова Н.

110.

«Носири барљаста» (бахшида ба 115 - солагии зодрўзи Нависандаи   халќии Тољикистон Рањим Љалил)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

03.06.

Отамшоева Г.

111.

«Об-муъљизаи табиат» (бахшида ба Рўзи коркунони мелиоратсияи тољик)

Намоиши китобї

КДБЉ

04.06.

Нозимова М.

112.

«Пайки бањори кўдак»

Намоиши видеофилм аз чорабинињои китобхона

КДБЉ

06.06.

Соњибназарова С.

113.

«Дўсти вафодори ман»

Намоиши васеи китобњои фаромўшшуда

КДБЉ

10.06.

Толибов Ф.

114.

«Амак шудем» аз китоби Абдусаттори Рањмон

Хониши баланд

КДБЉ

11.06.

Бобоева С.

115.

«Созмондиҳии бойгонии захираи иттилоотии рақамӣ дар китобхонаи бачагона (барои солҳои 2022-2024)»

Семинар- тренинг аз рӯи лоиҳа

вилояти Суғд

12-15.06.

Раёсати китобхона

116

«Китобакам бемор шуд»

Кори амалї

КДБЉ

14.06.

Бобоева Х.

117.

«Тољикистон- кишвари тифлони хушбахт»

Саёњати мактаббачагони майдончањои солимгардонии назди муассисањои таълимї ба китобхона

КДБЉ

17.06.

Ањмадова Ш.

118.

«Об - ќимматтар аз лаълу гуњар»

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб,

лагери «Зимчуруд»

18.06.

Раёсати китобхона

119.

«Сад шукр кунам ба обу хоки Ватанам»

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб, лагери «Гулхан»

19.06.

Раёсати китобхона

120.

« Тољикистон, Ватанам, боѓу бањору чаманам»

Вохўрии ади­бон бо истироњаткунан­да­гон

н.Варзоб, лагери «Шарора»

20.06.

Раёсати китобхона

121.

«Варзиш - гарави солимї»

Вохўрии ади­бон бо истироњаткунан­да­гон

н.Варзоб, лагери «Орзу»

21.06.

Раёсати китобхона

122.

«Шуълаи сулњи замон аз Вањдат аст» (бахшида ба Рўзи Вањдати миллї)

Намоиши китобї

КДБЉ

25.06.

Раёсати китобхона

123.

«Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар тарѓиби дастовардњои истиќлолияти Тољикистон»

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноҳияи Спитамен

26-29.06.

Раёсати китобхона

124.

«Нашаъмандї- асоси таназзули љомеа» (бахшида

ба Рўзи байналмилалии мубориза алайњи маводи мухаддир)

Вохўрии кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо хонандагон

КДБЉ

28.06.

Раёсати китобхона

125.

«Оинаи мусаффои сухан» (бахшида ба Рўзи байналмилалии матбуот)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

02.07.

Ашурова Г.

126.

«Аркони сухан» (бахшида ба 160 - солагии зодрўзи шоир ва маорифпарвари тољик Тошхўља Асирї)

Суњбат

КДБЉ

03.07.

Тошева Ш.

127.

« Матбуот- њомии манфиатњои миллат» (бахшида ба Рўзи байналмилалии матбуот)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

05.07.

Соҳибназарова С.

128.

«Танзим- баракатафзои зиндагї» (бахшида ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»)

Намоиши китобї

КДБЉ

08.07.

Нозимова М.

129.

«Белоснежка и семь гномов» аз силсилаи «Мир сказок»

Хониши баланд

КДБЉ

09.07.

Ѓаюрова Н.

130.

«Созмондиҳии бойгонии захираи иттилоотии рақамӣ дар китобхонаи бачагона (барои солҳои 2022-2024)»

Семинар- тренинг аз рӯи лоиҳа

вилояти Хатлон,

шаҳри Бохтар

10-13.07.

Раёсати китобхона

131.

«Бењтар зи китобхона љое набувад…»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе ба китобхона

КДБЉ

12.07.

Муродова Д.

132.

«Дирўзу имрўзи хотирмон»

Намоиши видеофилм аз чорабинињои китобхона

КДБЉ

15.07.

Ёрмањмадова Њ.

133.

«Истиќлолият - хуршеди беѓуруби миллат»

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб,

лагери «Зимчуруд»

16.07.

Раёсати китобхона

134.

«Маърифат муњимтарин сармоияи инсонї»

 

 

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб лагери «Гулхан»

17.07.

Раёсати китобхона

135.

«Тољикистон- ватани мањбубам»

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб лагери «Шарора»

18.07.

Раёсати китобхона

136.

«Китоб- навбањори бехазон»

Вохўрии адибон бо истироњаткунандагон

н.Варзоб лагери «Орзу»

19.07.

Раёсати китобхона

137.

«Чароѓаки роњнамо» (бахшида ба Рўзи кормандони наќлиёти тољик)

Суњбат

КДБЉ

22.07.

Раљабова Љ.

138.

«Тољикистон, эй Ватан, эй махзани доим бањор»

 

Саёњати мактаббачагони майдончањои солимгардонии назди МТМУ ш.Душанбе ба китобхона

КДБЉ

23.07.

Азизова Г.

139.

«Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар тарѓиби дастовардњои истиќлолияти Тољикистон»

 

Семинар - тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноҳияи Вахш

24- 27.07.

Раёсати китобхона

140.

«Афрўзандаи илму маърифат» (бахшида ба 60- солагии зодрўзи нависанда Наљмиддин Салоњиддинзода)

Намоиши китобї

КДБЉ

25.07.

Мирзоева Л.

141.

«Олими љўё» (бахшида ба 80 - солагии зодрўзи   доктори илми фалсафа Кароматулло Олимзода)

Суњбат

КДБЉ

26.07.

Ањмадова Н.

142.

«Шоњмот варзиши фикр»

Бозї бо хонандагони муассисањои таълимї

КДБЉ

30.07.

Отамшоева Г.

143.

«Ѓазал гуфтию дурр суфтї, биёву хуш бихон, Њофиз»

Мањфили «Њофизхонї»

КДБЉ

01.08.

Нозимова М.

144.

«Устоди ман, мактаби ман, худи ман» аз китоби Љалол Икромї

Муњокимаи асар

КДБЉ

05.08.

Соњибназарова С.

145.

«Шоири хирадварз» (бахшида ба 100- солагии зодрўзи шоир Муњиддин Фарњат)

Намоиши китобї

КДБЉ

06.08.

Толибов Ф.

146.

«Варзиш- тањкимбахши дўстии халќњо»

(бахшида ба Рўзи варзишгарон)

Намоиши китобї

КДБЉ

08.08.

Бобоева С.

147.

«Роњи оњан- роњи фатњу зафар»

(бахшида ба Рўзи кормандони роњи оњан)

Суњбат

КДБЉ

09.08.

Каримова Б.

148.

«Гулшани адаб»

 

Суњбат аз китоби «Намунањои назми форсу тољик»

КДБЉ

12.08.

Бобоева Х.

149.

«Мењмони кайњонї» аз китоби Гулчењра Муњаммадиева

Хониши баланд

КДБЉ

14.08.

Ањмадова Ш.

150.

«Шифобахшон» (бахшида ба Рўзи кормандони соњаи тиб)

Намоиши китобї

КДБЉ

15.08.

Ашурова Г.

151.

«Дилнавозу дилнишин њар сатри ў» (бахшида ба 75 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Назрї Яздонї)

Намоиши китобї

КДБЉ

16.08.

Тошева Ш.

152.

«Созмондиҳии бойгонии захираи иттилоотии рақамӣ дар китобхонаи бачагона (барои солҳои 2022-2024)»

Семинар- тренинг аз рӯи лоиҳа

водии Рашт

20-23.08.

Раёсати китобхона

153.

«Накўсиришт» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи нависанда Пўлод Толис)

Намоиши китобї

КДБЉ

22.08.

Нозимова М.

154.

«Њамкории оила, китобхона ва мактаб дар таъмини эњтиёљоти ба китобдоштаи кўдакон»

Мизи мудаввар

КДБҶ

26.08.

Ашурова Г.

155.

«Мунаќќиди барљаста» (бахшида ба 75- солагии зодрўзи нависанда, Корманди шоистаи Тољикистон Мирзо Шукурзода)

Намоиши китобї

КДБЉ

27.08.

Ѓаюрова Н.

156.

«Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар тарѓиби дастовардњои истиќлолияти Тољикистон»

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноҳияи Сангвор

28-31.08.

Раёсати китобхона

157.

«Пагоњ равам ба мактаб»

Саёњати тарбиятгирандагони боѓча-кўдакистонњои ш.Душанбе ба китобхона

КДБЉ

29.08.

Пираева Х.

158.

«Љањон аз нури дониш гашт равшан» (бахшида ба Рўзи дониш)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

30.08.

Муродова Д.

159.

«Созмондиҳии бойгонии захираи иттилоотии рақамӣ дар китобхонаи бачагона (барои солҳои 2022-2024)»

Семинар- тренинг аз рӯи лоиҳа

вилояти Хатлон

02-05.09.

Раёсати китобхона

160.

«Хуршеди тобонам, китоб» (бахшида ба Рўзи китоб)

Намоиши васеи китобї

КДБЉ

03.09.

Раљабова Љ.

161.

«Њаёти бехатар- таманнои ањли башар»

Вохўрї бо кормандони РБДА Љумњурии Тољикистон

КДБЉ

05.09.

Раёсати китобхона

162.

«Истиќлолият гавњари ќимматбањо» (бахшида ба Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон)

Намоиши китобї

КДБЉ

06.09.

Азизова Г.

163.

«Шарифу Шараф шасту шаш шафтолуи ширин шустанд»

Тезгўякњо

КДБЉ

10.09.

Мирзоева Л.

164.

«Подшоњ ва духтари оњангар» аз силсилаи «Дурдонањо»

Хониши баланд

КДБЉ

11.09.

Ањмадова Н.

165.

«Сарбаландї ёфт андар љодаи илму амал» (бахшида ба 90- солагии зодрўзи доктори илми филология Љонон Бобокалонова)

Суњбат

КДБЉ

12.09.

Отамшоева Г.

166.

«Соњиби ашъори оламшумул» (бахшида ба 480-солагии зодрўзи шоири классик Абдулќодири Бедил)

Намоиши китобї

КДБЉ

16.09.

Нозимова М.

167.

«Гавњарсухан» (бахшида ба 115- солагии Нависандаи халќии Тољикистон Љалол Икромї)

Намоиши китобї

КДБЉ

18.09.

Соњибназарова С.

168.

«Соњибќирони шоирї устод Рўдакист»

(бахшида ба Рўзи Рўдакї)

Мањфили «Рўдакихонї»

КДБЉ

20.09.

Толибов Ф.

169.

«Сайёњї- заминагузори рушди иќтисодиёт» (бахшида ба Рўзи байналмилалии туризм)

Намоиши китобї

КДБЉ

24.09.

Бобоева С.

170.

«Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар тарѓиби дастовардњои истиќлолияти Тољикистон»

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

шаҳри Норак

25-28.09.

Раёсати китобхона

171.

«Бишнав аз най…» (бахшида ба таљлили мавлуди нобиѓаи башар Мавлоно Љалолуддини Румї)

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

27.09.

Каримова Б.

172.

«Мусиќї- навои руњнавоз» (бахшида ба Рўзи байналмилалии мусиќї)

Намоиши китобї

КДБЉ

30.09.

Бобоева Х.

173.

«Љањон гар зар бувад, заргар муаллим» (бахшида ба Рўзи омўзгорон)

Намоиши китобї

КДБЉ

01.10.

Ањмадова Ш.

174.

«Забони миллат- њастии миллат» (бахшида ба Рўзи забони давлатї)

Суњбат

КДБЉ

03.10.

Ашурова Г.

175.

«Забон њастиву умри љовидонии миллат»

Намоиши китобї

КДБЉ

04.10.

Тошева Ш.

176.

«Фалак санъати мондагори мусиќї» (бахшида ба Рўзи фалак)

Намоиши китобї

КДБЉ

08.10.

Нозимова М.

177.

«Муаррифгари асили санъати тољик» (бахшида ба 130- солагии зодрўзи гурғулихон, Њофизи халќии Тољикистон Њикмат Ризо)

Суњбат

КДБЉ

09.10.

Ашурова Г.

178.

«Санъати зебои синамо» (бахшида ба Рўзи кинои тољик)

Намоиши видеофилм

КДБЉ

11.10.

Ѓаюрова Н.

179.

«Чароѓи дил фурўзон кун, ки љашни Мењргон омад» (бахшида ба иди Мењргон)

Намоиши китобї

КДБЉ

14.10

Пираева Х.

180.

«Созмондиҳии бойгонии захираи иттилоотии рақамӣ дар китобхонаи бачагона (барои солҳои 2022-2024)»

Семинар- тренинг аз рӯи лоиҳа

вилояти Бадахшон, шаҳри Хоруғ

16-19.10.

Раёсати китобхона

181.

«Золушка» аз силсилаи «Мир сказок»

Хониши баланд

КДБЉ

18.10.

Ёрмањмадова Њ.

182.

«Гулзори маърифат»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе ба китобхона

КДБЉ

21.10.

Раљабова Љ.

183.

«Тирамоњ домони пурэњсони мо»

Намоиши китобї

КДБЉ

22.10.

Азизова Г.

184.

«Биё бо њам бисозем»

Кори амалї

КДБЉ

24.10.

Мирзоева Л.

185.

«Достонҳои Шоҳнома»

Суњбат аз китоби ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ

КДБЉ

25.10.

Ањмадова Н.

186.

«Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар тарѓиби дастовардњои истиќлолияти Тољикистон»

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноҳияи Муъминобод

28-31.10.

Раёсати китобхона

187.

«Нашрияи мардумї» (бахшида ба 95- солагии рўзномаи «Народная газета»)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

29.10.

Отамшоева Г.

188.

«Нависандаи беназир» (бахшида ба 85- солагии зодрўзи нависанда ва шоир, љоизадори Љоизаи ба номи С. Айнї Бањром Фирўз)

Намоиши китобї

КДБЉ

31.10.

Нозимова М.

189.

«Мањфилоро» (бахшида ба 60 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Фарзона)

Намоиши китобї

КДБЉ

01.11.

Соњибназарова С.

190.

«Ќонуни олии кишвар» (бахшида ба 30- юмин солгарди Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон)

Намоиши китобї

КДБЉ

05.11.

Толибов Ф.

191.

«Љомї он офтоби нуронї» (бахшида ба 610 - солагии зодрўзи шоир ва донишманди форсу тољик Абдурањмони Љомї)

Намоиши китобї

КДБЉ

06.11.

Бобоева С.

192.

«Театр- тарбиятгари маънавї» (бахшида ба 95- солагии таъсисёбии Театри тољик)

Суњбат

КДБЉ

07.11.

Каримова Б.

193.

«Милитсия - њомии сулњу суботи љомеа» (бахшида ба Рўзи кормандони милитсия)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

08.11.

Бобоева Х.

194.

«Саёњат ба ќаъри уќёнус»

Намоиши видеофилм

КДБЉ

12.11.

Ањмадова Ш.

195.

«Сию се сар савора»

Тезгўякњо

КДБЉ

13.11.

Ашурова Г.

196.

«Бунёдгузори давлати соњибистиќлолу соњибиќбол» (бахшида ба таљлили Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон)

Намоиши китобї

КДБЉ

14.11.

Тошева Ш.

197.

«Санади сарнавиштсоз» (бахшида ба љашни Иљлосияи XVI – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон)

Намоиши китобї

КДБЉ

15.11.

Нозимова М.

198.

«Олими забардаст» (бахшида ба 85-солагии доктори илми таърих Рањим Масов)

Суњбат

КДБЉ

18.11.

Толибов Ф.

199.

«Фидоии илму фарҳанг» (бахшида ба 60 - солагии зодрўзи фарњангшинос, библиограф, номзади илми таърих Ќурбоналї Абдураҳимзода)»

Суњбат

КДБЉ

19.11.

Ѓаюрова Н.

200.

«Зубдаи љодаи илму адаб» (бахшида ба 100 - солагии зодрўзи Ходими шоистаи илми Тољикистон, профессор Соњиб Табаров)

Суњбат

КДБЉ

20.11.

Пираева Х.

201.

«Парчами озодагон афроз, эй миллат!» (бахшида ба Рўзи Парчами Давлатии   Љумњурии Тољикистон)

Мањфили адабї

КДБЉ

22.11.

Муродова Д.

202.

«Красная шапочка» аз силсилаи «Мы читаем по слогам»

Хониши баланд

КДБЉ

25.11.

Ёрмањмадова Њ.

203.

«Маорифпарвари барљаста» (бахшида ба 70 - солагии зодрўзи фолклоршинос, профессор Равшан Рањмонї)

Суњбат

КДБЉ

26.11.

Раљабова Љ.

204.

«Кони илму мањзани дониш»

Саёњати мактаббачагони майдончањои солимгардонии назди МТМУ ш.Душанбе ба китобхона

КДБЉ

27.11.

Азизова Г.

205.

«СПИД – бемории марговар» (бахшида ба Рўзи умумиљањонии мубориза бар зидди бемории ВНМО)

Намоиши китобї

КДБЉ

29.11.

Мирзоева Л.

206.

«Донию дарнамонї»

Муаммоњо

КДБЉ

03.12.

Ањмадова Н.

207.

«Тобистон» аз китоби Пўлод Толис

Конфронси хонандагон

КДБЉ

04.12.

Отамшоева Г.

208.

«Њуќуќи инсон- арзиши муњими тамаддуни љањонї» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њуќуќи инсон)

Намоиши китобї

КДБЉ

06.12.

Нозимова М.

209.

«Заифкунандаи бунёди љомеа» (бахшида ба ў Рўзи байналмилалии мубориза бо коррупсия)

Мизи мудаввар

КДБЉ

10.12.

Раёсати китобхона

210.

«Бикуш оташи хурд пеш аз газанд»

Тайёрї ба зимистонгузаронї

КДБЉ

12.12.

Соњибназарова С.

211.

«Бозї мењнати кўдак»

Бозї бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

17.12.

Толибов Ф.

212.

«Тарѓибгари маърифат» (бахшида ба 115 - солагии зодрўзи   фолклоршинос Лутфулло Бузургзода)

Суњбат

КДБЉ

19.12.

Бобоева С.

213.

«Љањони ганљ»

Саёњати хонандагони Муассисањои таълимии шањри Душанбе

КДБЉ

24.12.

Каримова Б.

214.

«Зиннати сањнаи театр» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи Њунарманди хизмат­нишондодаи Тољикистон Фотима Ѓуломова)

Суњбат

КДБЉ

25.12.

Бобоева Х.

215.

«Љонфидои баќои миллат» (бахшида ба 125- солагии арбоби сиёсии давлатї, Ќањрамони   Тољикистон Шириншоњ Шоњтемур)

Намоиши китобї

КДБЉ

26.12.

Ањмадова Ш.

216.

«Дарёдил» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Сайидалї Маъмур)

Намоиши китобї

КДБЉ

27.12.

Ашурова Г.

 

«Соли наву пайѓоми нав»

Чароѓаки солинавї

КДБЉ

31.12.

Тошева Ш.

ШУЪБАИ ИЛМЇ - МЕТОДЇ   ВА МАЪЛУМОТДИЊИЮ БИБЛИОГРАФЇ

 

             Кормандони шуъбаи мазкур дар тањќиќи масоили зер кўшиш ба харљ медињанд:

                1.Расонидани ёрии методию амалї ба китобхонањои бачагона ва мактабии шањру ноњияњои љумњурї.

                2.Тањия ва таснифи картотекањои фардї, мавзўї ва рўйхатњои адабиёт бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо дар соли 2024.

                3.Тањрири дастгоњи маълумотию библиографї.

                4.Созмондињии хадамоти маълумотию библиографї.

               5.Омўзиш ва тарѓиби нашрњои иттилоотии шуъба.

6.Тањияи сенарияи семинарњо дар мавзуъњои гуногун барои китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабї.

                7.Такмили дастгоњи маълумотдињї библиографии шуъба.

         8.Гузаронидани семинар, семинар-тренингњо бо китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

         9.Омўзиши хусусиятњои хоси љорї намудани техника ва технологияи нави китобдорї (компютер, барномаи ИРБИС).

                10.Иљрои маълумотномањо бо назардошти талабу дархост ба гуруњњои гуногуни хонандагон.

                11.Тањлили њисоботу наќшањои кории китобхонањои бачагонаю шањру ноњияњои љумњурї.

 

Нашрњои чопии Китобхона

 

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

«Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст…»

Дастури илмӣ- методӣ

КДБЉ

Феврал

Кормандони китобхона

«Ортиқ Қодиров»

(Силсилаи фарҳанг ва илм)

Китобномаи шарњињолї

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

«Муҳаммадҷон Шодиев»

(Силсилаи фарҳанг ва илм)

Китобномаи шарњињолї

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

ТАРБИЯИ КАДРЊО

 

Барои баланд бардоштани донишу малакаи касбї раёсати китобхона иљрои чунин корњоро зарур мешуморад:

1.Баргузории семинар - тренингњо бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї.

                2.Ба роњ мондани такмили ихтисоси кормандони китобхона.

                3.Љорї намудани муњлати 1 - моњаи коромўзї дар шуъбањои китобхона.

4.Омўзонидани кормандони китобхона бо техника ва технологияи муосири китобдорї.

5.Гузаронидани шўрои китобхона.

                6.Ќабули кормандони нав.

 

Директори КДБЉ

ба номи Мирсаид Миршакар                                                                    Сафарзода Њ.

 

 

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «ўРўзи байналмилалии мубориза бо коррупсия»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Коррупсия- вабои аср»

Намоиши васеи китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

Доимо

амалкунанда

Азизова Г.

2.

«Зуњуроти хатарноки давр»

Суњбат

КДБЉ

март

Аҳмадова Н.

3.

«Коррупсия- монеаи рушди давлат ва љомеа»

Суњбат

КДБЉ

июн

Саторова А.

4.

«Манфуртарин кирдори инсон»

Суњбат

КДБЉ

сентябр

Толибов Ф.

5.

«Коррупсия- заифкунандаи бунёди љомеа»

Мизи мудаввар

 

КДБЉ

Декабр

 

Сафарзода Ҳ.

  

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Паём нусратбахши фардои нек»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

Доимо амалкунанда

Азизова Г.

2.

«Паём роњнамои уфуќњои нави созандагї»

Суњбат

КДБЉ

Давоми сол

Аҳмадова Н.

3.

«Паём- бахтномаи айём»

Суњбат

КДБЉ

Давоми сол

Толибов Ф.

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи забони давлатї»

 

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Забони миллат- њастии миллат»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

       КДБЉ

02.10.

Азизова Г.

2.

«Забон аломати муайянкунандаи миллат»

Суњбат

       КДБЉ

03.10.

Аҳмадова Н.

3.

«Аз њама лафзу забонњо хуштарї»

Мањфили шеърхонї

       КДБЉ

04.10.

Каримова Б.

 

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи китоб»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Китоб-пайвандгари аслњову наслњо»

Намоиши васеи китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

02.09.

Азизова Г.

2.

«Сарчашмаи донишу саодат»

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

03.09.

Аҳмадова Н.

3.

«Китоб- чароѓи њидоят»

Суњбат

КДБЉ

04.09.

Мирзоева Л.

      

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Сарвари вањдатофар»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

13.11.

Азизова Г.

2.

«Бунёдгузори давлати соњибистиќлолу соњибиќбол»

Суњбат

КДБЉ

14.11.

Нозимова М.

3.

«Эмомалї Рањмон- рамзи шинохти миллат»

Мањфили адабї

КДБЉ

15.11.

Толибов Ф.

  

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Ќонуни олии кишвар»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

01.11.

Азизова Г.

2.

«Конститутсия- њомии њуќуќу озодињои инсон»

Суњбат

КДБЉ

04.11.

Соибназарова С.

3.

«Шањодатномаи иќболи миллат»

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

05.11.

Ањмадова Н.

                                                                                                   

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар   бахшида ба «Рўзи Парчами давлатии   Љумњурии Тољикистон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

 

1.

«Парчамат бодо парафшон, Тољикистони азизам»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

20.11.

Азизова Г.

2.

«Рамзи миллат, рамзи давлат Парчам аст»

Суњбат

КДБЉ

21.11.

Аҳмадова Н.

3.

«Парчами озодагон афроз бод, эй соҳибватан!»

Суњбат

КДБЉ

22.11.

Сафарзода Ҳ.

 

        

 

                                                                                                

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар   бахшида ба «Рўзи Истиќлолияти давлатии   Љумњурии Тољикистон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Истиќлолият- аркони давлатдории миллї»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

05.09.

Азизова Г.

2.

«Истиќлолият гавњари ќимматбањо»

Суњбат

КДБЉ

06.09.

Аҳмадова Н.

3.

«Истиќлолият-рамзи соњибдавлатї»

Суњбат

 

КДБЉ

09.09.

Нозимова М.

 

 

        

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии   ба номи

Мирсаид Миршакар   бахшида ба «Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Мо насли хушбахти замон»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

Доимї

Азизова Г.

2.

«Кўдакон- сафобахшандаи њар хонадон»

Саёњати хонандагон ба китобхона

КДБЉ

28.05.

Соибназарова С.

3.

«Он хандањои беѓаши айёми кўдакї…»

Намоиши расмњои кўдакона

КДБЉ

29.05.

Мирзоева Л.

4.

«Хандаи аз тањти дил дар кўдакист»

Суњбат

КДБЉ

30.05.

Аҳмадова Н.

5.

«Баччагии гулгуни зарринболи ман»

Субњи адабї

КДБЉ

31.05.

Толибов Ф.

 

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи байналмилалии Наврўз»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Наврўз- айёми гулшукуфти табиат»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

13.03.

Азизова Г.

2.

«Наврўз мерасад боз»

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

14.03.

Бобоева Х.

3.

«Наврўз- њимоятгари суннатњои волои ниёгон»

Суњбат

 

КДБЉ

15.03.

Нозимова М.

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи Вањдати миллї»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Шуълаи сулњи замон аз Вањдат аст»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

24.06.

Азизова Г.

2.

«Вањдат пайвандгари наслњои имрўзу фардо»

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

25.06.

Ашўрова Г.

3.

«Вањдат нишонаи инсондўстии миллат»

Суњбат

КДБЉ

26.06.    

 

Каримова Б.

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи Мењргон»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Чароѓи дил фурўзон кун, ки љашни Мењргон омад»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

14.10.

Аҳмадова Ш.

2.

«Мењргон рамзи файзу баракат»

Суњбат

КДБЉ

 

15.10.

Бобоева Х.

3.

«Бодо муборак Мењргон, љашни бузурги тољикон»

Суњбат

 

КДБЉ

16.10.  

Отамшоева Г.

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Љашни Сада»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Сада омад, ки тарабро сару солор бувад»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

24.01.

Азизова Г.

2.

«Сада муждаи нахустини бањор»

Суњбат

КДБЉ

25.01.

Толибов Ф.

3.

«Сада- гањворабандони хуршед»

Суњбат

КДБЉ

26.01.

Аҳмадова Н.

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Рўзи байналмилалии мубориза алайњи маводи мухаддир»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Љомеа алайњи нашъамандї»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

26.06.

Аҳмадова Ш.

2.

«Алњазар аз нашъамандї»

Суњбат

КДБЉ

27.06.

Отамшоева Г.

3.

«Нашаъмандї- асоси таназзули љомеа»

Вохўрї

 

КДБЉ

28.06.

Сафарзода Ҳ.

 

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Тарзи њаёти солим»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Саломатї- гавњари ноёб»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

Дар давоми сол

Азизова Г.

2.

«Ѓизои солим- гарави тандурустї»

Суњбат

КДБЉ

Дар давоми сол

Толибов Ф.

3.

«Солим бимонед»

Суњбат

 

КДБЉ

Дар давоми сол

Аҳмадова Н.

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар бахшида ба «Пешгирии зўроварї дар оила»

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Хушунат ва зўроварї дар оила»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

 

Дар давоми сол

Аҳмадова Ш.

2.

«Баробарии гендерї дар оила»

Суњбат

КДБЉ

Дар давоми сол

Азизова Г.

3.

«Паёмад ва оќибатњои пошхўрии оилањо»

Суњбат

 

КДБЉ

Дар давоми сол

Мирзоева Л.

 

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар

бахшида ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњои миллї дар Љумњурии Тољикистон»

 

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Ќонуни самарабахш»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

       КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

2.

«Танзим- баракатафзои зиндагї»

Суњбат

       КДБЉ

Доимї

Ањмадова Н.

3.

«Танзим- ифодагари њаёти шоистаи љомеа»

Суњбат

       КДБЉ

Давоми сол

 

Саторова А.

 

Наќшаи

чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар

бахшида ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Њифзи пиряхњо»

 

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

1.

«Пиряхњо- манбаи оби тоза»

Пурракунии фонди китобї

       КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

2.

«Пиряхњо-бузургтарин обанборњо»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

       КДБЉ

Доимї

Соибназарова С.

3.

«Муъљизоти табиати Тољикистон»

Суњбат

       КДБЉ

Доимї

 

Бобоева Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz